ตดิต่อเรา

Home » ติดต่อเรา

สานักงานใหญ่

PT.ฟารม์ินโดรมิ ปังโกะ๊

ทอ่ี ยู่

Jalan Taman Kendangsari 10 สุราบายา 

 

โทรศพั ท์

อนิ โดนีเซยี โทรศพั ท:์

: (+6231) 848 1200

อเี มล

: info@double-fix.com

ชว่ั โมงทางาน

จนั ทร์-ศุกร์09.00-23.00น
อาทติ ย์09.00 - 16.00 น


UTC + 7

สาขาอนิ โดนีเซยี

Jakarta

Jalan Sultan Iskandar Muda 10C จาการต์ าใต ้ DKI จาการต์ าประเทศอนิ โดนีเซยี 

 

ทศิ ทาง

โทรศพั ท์

อนิ โดนีเซยี โทรศพั ท:์

: (+6221) 749 2522

อเี มล

: info@double-fix.com

ชว่ั โมงทางาน

จนั ทร์-ศุกร์09.00-23.00น
อาทติ ย์09.00 - 16.00 น


UTC + 7


Jember

Jember
Jalan Arowana 98 Jember, Jawa Timur อนิ โดนีเซยี 

 

ทศิ ทาง

โทรศพั ท์

อนิ โดนีเซยี โทรศพั ท:์

: (+62331) 484269

อเี มล

: info@double-fix.com

 

ชว่ั โมงทางาน

จนั ทร์-ศุกร์09.00-23.00น
อาทติ ย์09.00 - 16.00 น

 

UTC + 7