ทาไมถงึ เลอื กพวกเรา?

ดา้ ย Double Fix-Pyramid เป็ นดา้ ยคณุ ภาพสูงทใ่ี หก้ ารยกกระชบั และยาวนาน ยง่ิ ไปกว่าน้ันดา้ ย Double Fix-Pyramid ยงั สามารถกระตุน้ การสรา้ งคอลลาเจนเพื่อใหผ้ ิวกลบั มาอ่อนเยาวแ์ ละชมุ่ ชนื้ ดว้ยเทคโนโลยใีหม่ของเราโดยใชอ้ลัตราซาวนด์DoubleFix-Pyramid
สามารถเพิม่ ความทนทานและผลการยกไดส้ ูงสุด สามารถเห็นผลการรอ้ ยไหม Double Fix-Pyramid
ทนั ทหี ลงั การรกั ษา นี่เป็ นเพราะความสามารถของ Double Fix-Pyramid เกลยี ว
เพือ่ เปลย่ี นตาแหน่งของชอ่ งไขมนั ในเนือ้ เยอ่ื ใตผ้ ิวหนัง การรกั ษาดว้ ยเกลยี ว Double Fix-Pyramid อาจใหล้ กั ษณะทต่ี อ้ งการโดยมีการบุกรุกและหยุดทางานนอ้ ยทส่ี ุด

Why Choose Us?

Double Fix-Pyramid thread is a high quality thread that provides a lifting and long-lasting effect. Moreover, Double Fix-Pyramid thread also able to stimulate collagen production so it can rejuvenate and moisturize the skin. With our novel technology using ultrasound, Double Fix able to maximize its durability and lifting effect. Double Fix-Pyramid thread lifting effect can be seen immediately right after the treatment. This is due to the ability of Double Fix-Pyramid thread to reposition fat compartment in subcutaneous tissues.

Double Fix-Pyramid thread-lift treatment may provide the desired appearance with minimal invasive and downtime,