1. การรอ้ ยไหมหนา้ Double Fix-Pyramid มีผลกบั อะไร?

Double Fix-Pyramid ถูกแทรกเขา้ ไปในเนือ้ เยอ่ื
ของผิวหนังทต่ี อ้ งการการดูแลและปรบั ปรุงรวิ้ รอยโดยการแกไ้
ขและยกเนือ้ เ ยอ่ื ผิวหนังทม่ี ีผลยาวนาน