3. Double Fix-Pyramid ปลอดภยั หรอื ไม่?

Double Fix-Pyramid ไดร้บัการตรวจสอบความปลอดภยัและประสทิธภิาพผ่านการทดสอบทางคลนิิกในการรอ้ยไหมบนใบ หนา้ และการปรบั ปรุงรวิ้ รอย