8. มีเงอ่ื นไขใดบา้ งทค่ี วรหลกี เลย่ี งหลงั จากทาการดงึ ดา้ ยดว้ ย Double Fix-Pyramid?

ไม่แนะนาใหผ้ ูป้ ่ วยทท่ี าการรกั ษา การเคลอ่ื นไหวมากเกนิ ไปในกลา้ มเนือ้ บรเิ วณทท่ี าการรกั ษา นอกจากนีผ้ ูป้ ่ วยสามารถ หลกี เลย่ี งการรกั ษาทใ่ี ชพ้ ลงั งานความรอ้ นส่วนเกนิ เชน่ อบไอน้า / ซาวน่าและ HIFU / RF