9. ฉันจะซอื้ผลติภณัฑ์DoubleFix-Pyramidไดท้ไ่ีหน?

ผลติ ภณั ฑ ์ Double Fix-Pyramid สามารถซอื้ ไดผ้ ่านตวั แทนจาหน่ายอย่างเป็ นทางการของเราหรอื ทมี การตลาดของ PT ฟารม์ินโดรมิปังโกะ๊. โปรดไปท่ีหนา้ตดิต่อเรา

8. มีเงอ่ื นไขใดบา้ งทค่ี วรหลกี เลย่ี งหลงั จากทาการดงึ ดา้ ยดว้ ย Double Fix-Pyramid?

ไม่แนะนาใหผ้ ูป้ ่ วยทท่ี าการรกั ษา การเคลอ่ื นไหวมากเกนิ ไปในกลา้ มเนือ้ บรเิ วณทท่ี าการรกั ษา นอกจากนีผ้ ูป้ ่ วยสามารถ หลกี เลย่ี งการรกั ษาทใ่ี ชพ้ ลงั งานความรอ้ นส่วนเกนิ เชน่ อบไอน้า / ซาวน่าและ HIFU / RF

7. การใชผ้ลติภณัฑ์DoubleFix-Pyramidมผีลขา้งเคยีงหรอืไม่?

ไม่มีผลขา้ งเคยี ง Double Fix-Pyramid ไดร้ บั การออกแบบใหเ้ ป็ นผลติ ภณั ฑท์ เ่ี หมาะกบั ผูป้ ่ วยทุกคนอย่างปลอดภยั โดยไม่มีผลขา้ งเคยี ง

6. จะเกดิ อะไรขนึ ้ หลงั จากปลูกถ่าย Double Fix-Pyramid ลงบนผิวหนา้ ของคนไขเ้ ป็ นเวลานาน?

เนื่องจากสามารถดูดซบั และย่อยสลายไดเ้ กลยี วหนา้ Double Fix-Pyramid จะถูกดูดซบั โดยเนือ้ เย่ือผิวหนัง

2. การรอ้ ยไหมดว้ ยผลติ ภณั ฑ ์ Double Fix-Pyramid คอื อะไร?

เป็ นขน้ั ตอนการบุกรุกนอ้ ยทส่ี ุดดว้ ยการฉีดยาชาเฉพาะท่ี นอกจากนี้ กระบวนการรกั ษาดว้ ยการฝังดา้ ยบนใบหนา้ Double Fix-Pyramid ไม่จาเป็นตอ้ งหยุดทางานคุณสามารถบรรลุผลทนั ทีและกลบั ไปทากจิ วตั รประจาวนั ไดท้ นั ทหี ลงั การรกั ษาเสรจ็ สนิ้

1. การรอ้ ยไหมหนา้ Double Fix-Pyramid มีผลกบั อะไร?

Double Fix-Pyramid ถูกแทรกเขา้ ไปในเนือ้ เยอ่ื ของผิวหนังทต่ี อ้ งการการดูแลและปรบั ปรุงรวิ้ รอยโดยการแกไ้ ขและยกเนือ้ เ ยอ่ื ผิวหนังทม่ี ีผลยาวนาน