Double Fix ละเอยี ด - การยดึ ดา้ ย

the picture of double fix fine anchoring thread

ดว้ ยการกาหนดขนาด USP 2 Double Fix ละเอยี ด เหมาะสาหรบั a การยกทเ่ี บาลง แต่ยงั คงตอ้ งการผลลพั ธท์ ่ียาวนาน ดว้ ยความสามารถในการรบั แรงดงึ และผลการยกทน่ี อ้ ยลง Double Fix ละเอยี ด จงึ เหมาะสาหรบั ผูป้ ฏบิ ตั งิ านทต่ี อ้ งการเรม่ิ เรยี นรูก้ ารรกั ษา Double Fix พรอ้ มกบั เข็มทรงกรวยซง่ึ ป้องกนั ไม่ให้