คาถามทพ่ี บบ่อย

1. การรอ้ ยไหมหนา้ Double Fix-Pyramid มีผลกบั อะไร?

Double Fix-Pyramid ถูกแทรกเขา้ ไปในเนือ้ เยอ่ื
ของผิวหนังทต่ี อ้ งการการดูแลและปรบั ปรุงรวิ้ รอยโดยการแกไ้
ขและยกเนือ้ เ ยอ่ื ผิวหนังทม่ี ีผลยาวนาน

2. การรอ้ ยไหมดว้ ยผลติ ภณั ฑ ์ Double Fix-Pyramid คอื อะไร?

เป็ นขน้ั ตอนการบุกรุกนอ้ ยทส่ี ุดดว้ ยการฉีดยาชาเฉพาะท่ี นอกจากนี้ กระบวนการรกั ษาดว้ ยการฝังดา้ ยบนใบหนา้ Double Fix-Pyramid ไม่จาเป็นตอ้ งหยุดทางานคุณสามารถบรรลุผลทนั ทีและกลบั ไปทากจิ วตั รประจาวนั ไดท้ นั ทหี ลงั การรกั ษาเสรจ็ สนิ้

3. Double Fix-Pyramid ปลอดภยั หรอื ไม่?

Double Fix-Pyramid ไดร้บัการตรวจสอบความปลอดภยัและประสทิธภิาพผ่านการทดสอบทางคลนิิกในการรอ้ยไหมบนใบ หนา้ และการปรบั ปรุงรวิ้ รอย

4. ใครใชผ้ ลติ ภณั ฑร์ อ้ ยไหมหนา้ Double Fix Pyramid ไดบ้ า้ ง?

ทุกคนสามารถใชผ้ลติภณั ฑ์DoubleFix-Pyramidไดต้ามสง่ิบ่งชหี้รอืความตอ้งการ แต่เราขอแนะนาผูป้ ่ วยในชว่ งอายุ 18-65 ปี

5. ใครบา้ งทส่ี ามารถทาการรอ้ ยไหมไดโ้ ดยใช ้ Double Fix-Pyramid?

แพทยท์ จ่ี ะทาการรอ้ ยไหมโดยใช้Double Fix-Pyramid ตอ้ งเขา้ รบั การอบรมก่อน – ทเ่ีราจดั เป็นประจา

6. จะเกดิ อะไรขนึ ้ หลงั จากปลูกถ่าย Double Fix-Pyramid ลงบนผิวหนา้ ของคนไขเ้ ป็ นเวลานาน?

เนื่องจากสามารถดูดซบั และย่อยสลายไดเ้ กลยี วหนา้ Double Fix-Pyramid จะถูกดูดซบั โดยเนือ้ เย่ือผิวหนัง

7. การใชผ้ลติภณัฑ์DoubleFix-Pyramidมผีลขา้งเคยีงหรอืไม่?

ไม่มีผลขา้ งเคยี ง Double Fix-Pyramid ไดร้ บั การออกแบบใหเ้ ป็ นผลติ ภณั ฑท์ เ่ี หมาะกบั ผูป้ ่ วยทุกคนอย่างปลอดภยั โดยไม่มีผลขา้ งเคยี ง

8. มีเงอ่ื นไขใดบา้ งทค่ี วรหลกี เลย่ี งหลงั จากทาการดงึ ดา้ ยดว้ ย Double Fix-Pyramid?

ไม่แนะนาใหผ้ ูป้ ่ วยทท่ี าการรกั ษา การเคลอ่ื นไหวมากเกนิ ไปในกลา้ มเนือ้ บรเิ วณทท่ี าการรกั ษา นอกจากนีผ้ ูป้ ่ วยสามารถ หลกี เลย่ี งการรกั ษาทใ่ี ชพ้ ลงั งานความรอ้ นส่วนเกนิ เชน่ อบไอน้า / ซาวน่าและ HIFU / RF

9. ฉันจะซอื้ผลติภณัฑ์DoubleFix-Pyramidไดท้ไ่ีหน?

ผลติ ภณั ฑ ์ Double Fix-Pyramid สามารถซอื้ ไดผ้ ่านตวั แทนจาหน่ายอย่างเป็ นทางการของเราหรอื ทมี การตลาดของ PT ฟารม์ินโดรมิปังโกะ๊. โปรดไปท่ีหนา้ตดิต่อเรา

10. ฉันจะหาขอ้ มูลเพิม่ เตมิ เกยี่ วกบั ผลติ ภณั ฑ ์ Double Fix-Pyramid ไดท้ ไ่ี หน?

คุณสามารถเยย่ี มชมโซเชยี ลมีเดยี ของเราผ่านบญั ชี Instagram @doublefix_pyramidหรอื พบกบั เราไดท้ ช่ี อ่ ง Youtube Double Fix Pyramid

มีคาถามไหม?

สาหรบั คาถามคาตชิ มและความรว่ มมือโปรดกรอกแบบฟอรม์ นี้