double fix pdo thread แข็งแรงที่สุด
Anchoring Thread โดยใช้เทคโนโลยี Ultrasound สำหรับ Face Remodelingcogs เพื่อให้ได้ผลการยกที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้ Double Fix Pyramid ใช้เทคโนโลยีอัลตร้าซาวด์ในการผลิตด้ายที่แข็งแรงและแม่นยำ ฟันเฟืองเพื่อให้ได้ผลการยกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย
a box of strongest pdo and pcl thread
a picture of woman in white tank top Double Fix Thread - ยกกระชับผิวที่หย่อนคล้อย
- นิยามใหม่ของ Jaw Line (V-Shaped)
- ผลทันทีและยาวนาน
- ขั้นตอนที่มีการบุกรุกน้อยที่สุดและหยุดทำงาน
a picture of woman in white tank top Double Fix Thread - ยกกระชับผิวที่หย่อนคล้อย
- นิยามใหม่ของ Jaw Line (V-Shaped)
- ผลทันทีและยาวนาน
- ขั้นตอนที่มีการบุกรุกน้อยที่สุดและหยุดทำงาน

Double Fix 1 - Anchoring Thread

แกไ้ขสองครง้ัผลติดว้ยเทคโนโลยอีลัตรา้ซาวดม์ีความสามารถในการรบัแรงดงึสูงมากถงึ4.35กก. เนื่องจากไม่เกยี่ วขอ้ งกบั ความรอ้ นและใชด้ า้ ยกาหนด USP 1

Double Fix Fine – Anchoring Thread

แกไ้ ขสองครงั ไดด้ ี มาพรอ้ มกบั การกาหนด USP 2
จงึ เหมาะสาหรบั การยกทเ่ี บาขนึ ้ และใหผ้ ลลพั ธท์ เ่ี ป็ นธรรมชาตยิ าวนานDouble Fix Support – Floating Thread​

กระทลู้อยคอืการรอ้ยไหมแบบทศิทางเดยีวซง่ึมีเทคนิคการปลูกถ่ายทง่ี่ายโดยเฉพาะเพื่อสนับสนุนและฟื้นฟูผิว (ปรบั ปรุงนีโอคอลลาเจน)

ผลติภณั ฑข์องเรา

การรอ้ ยไหมเป็นขน้ั ตอนทม่ี ีการบุกรุกนอ้ ยทส่ี ุดซง่ึ ใช้
เทคนิคการเสรมิ สรา้ งผิวท่ีหย่อนคลอ้ ยบนใบหนา้ และลาคอโดยใชไ้ หมเย็บแผลผ่าตดั
ดว้ยผลติภณั ฑแ์ละเทคนิคทเ่ีหมาะสมการรอ้ยไหมชว่ยใหเ้กดิการเปลย่ีนแปลงเล็กนอ้ยมากกว่าผลลพัธท์น่ี่าท่ึง เพือ่ใหค้นไขม้ีลกัษณะทด่ีขีนึ้อย่างเป็นธรรมชาตผิ่านขน้ัตอนสน้ัๆและไดผ้ลดี


ทาไมถงึ เลอื กพวกเรา?

ดา้ ย Double Fix-Pyramid เป็ นดา้ ยคณุ ภาพสูงทใ่ี หก้ ารยกกระชบั และยาวนาน ยง่ิ ไปกว่าน้ันดา้ ย Double Fix-Pyramid ยงั สามารถกระตุน้ การสรา้ งคอลลาเจนเพื่อใหผ้ ิวกลบั มาอ่อนเยาวแ์ ละชมุ่ ชนื้ ดว้ยเทคโนโลยใีหม่ของเราโดยใชอ้ลัตราซาวนด์DoubleFix-Pyramid
สามารถเพิม่ ความทนทานและผลการยกไดส้ ูงสุด สามารถเห็นผลการรอ้ ยไหม Double Fix-Pyramid
ทนั ทหี ลงั การรกั ษา นี่เป็ นเพราะความสามารถของ Double Fix-Pyramid เกลยี ว
เพือ่ เปลย่ี นตาแหน่งของชอ่ งไขมนั ในเนือ้ เยอ่ื ใตผ้ ิวหนัง การรกั ษาดว้ ยเกลยี ว Double Fix-Pyramid อาจใหล้ กั ษณะทต่ี อ้ งการโดยมีการบุกรุกและหยุดทางานนอ้ ยทส่ี ุด

Why Choose Us?

Double Fix-Pyramid thread is a high quality thread that provides a lifting and long-lasting effect. Moreover, Double Fix-Pyramid thread also able to stimulate collagen production so it can rejuvenate and moisturize the skin. With our novel technology using ultrasound, Double Fix able to maximize its durability and lifting effect. Double Fix-Pyramid thread lifting effect can be seen immediately right after the treatment. This is due to the ability of Double Fix-Pyramid thread to reposition fat compartment in subcutaneous tissues.

Double Fix-Pyramid thread-lift treatment may provide the desired appearance with minimal invasive and downtime,

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

อย่าพลาดการอัปเดตใหม่ ๆ ในอีเมลของคุณ

คณะผูเ้ ชย่ี วชาญของเรา

pioneer of development medical aesthetics in indonesia

DR. dr. Teguh Tanuwidjaja, M. Biomed (AAM)

หวั หนา้ คณะกรรมการทป่ี รกึ ษาระดบั โลกคู่แกไ้ ข
Dr.-Inigo-De-Felipe-res1

Dr. Inigo De Felipe

ผูอ้านวยการดา้นวทิยาศาสตรข์องDOUBLEFIX-PYRAMID
Dr.-Paula-Rosalba-RUSSO-res2

Dr. Paula Rosalba Russo

กระดานทป่ี รกึ ษาแกไ้ ขสองเท่า (อติ าล)ี

รวีวิคลนิิก


Double Fix gives a good lifting effect because it has the pyramid cogs in each inch of the thread. The lifting effect is maintained well even when the patient is laughing or eating. Double Fix gives better outcomes compared to any other thread that has less cogs.


I've been using different brand of threads for a few years, and so far Double Fix gives the best lifting or tightening. That satisfactory lifting derives from its unique ultrasound-molded material and densely designed-pyramids making Double Fix a strong thread to reposition & anchor soft tissue effectively.

a logo of a beauty clinic in semarang

Moira Clinic

Jl. Imam Bonjol No. 157 Semarang

I have knew several kinds of thread with a minimum lifting effect before I met Double Fix Pyramid. Double Fix Pyramid gives me the best tightening effect so far. Double Fix Pyramid suits my patients' budget well and of course gives the best result. A lot of patients come to our clinic to do treatment for V-shapped face, to lift their eyebrow, and to do a breast treatment. Double Fix Pyramid can give the best satisfying result to my patients. Thank you, Double Fix!

ข่าวล่าสุด

การฝึกอบรมและสมัมนา