ขอ้ บ่งใช้

แนะนาใหใ้ชด้า้ย DoubleFix-Pyramid สาหรบัผูช้ายหรอื
ผูห้ ญงิ ทต่ี อ้ งการกาจดั สญั ญาณแห่งวยั หรอื แมก้ ระท่งั เพือ่ ใหไ้ ดร้ ูปทรงทส่ี มบูรณแ์ บบ สามารถเห็นเอฟเฟกตก์ ารยกเกลยี ว Double Fix-Pyramid ทนั ทหี ลงั การรกั ษา เนื่องจากความสามารถของ Double Fix-Pyramid เกลยี ว ในการเปลย่ี นตาแหน่งของชอ่ งไขมนั ในเนือ้ เยอ่ื ใตผ้ ิวหนัง ดว้ ยเทคนิคทเ่ี หมาะสมจะทาใหไ้ ดร้ ูปลกั ษณท์ ต่ี อ้ งการโดยมีการบุกรุกและหยุดทางานนอ้ ยทส่ี ุด

double fix-pyramid thread's indication
Face Indications
pdo thread's body indication
Body Indications