ขอ้ดขีองเทคโนโลยี

Double Fix-Pyramid เกลยี ว เป็นขน้ั ตอนการฟื้นฟูผิวหนา้ ทจ่ี ะ
ยกกระชบั ผิวหนา้ โดยไม่ตอ้ งผ่าตดั และไม่ทงิ้ รอยแผลเป็น นี่คอื วธิ งี ่ายๆ
ขน้ั ตอนทด่ี าเนินการโดยผูเ้ชย่ี วชาญดา้ นการดูแลสุขภาพเพือ่ ฟื้นฟูรูปรา่ งใบหนา้ ของผูป้ ่วยโดยการเ ปลย่ี นตาแหน่งของเนือ้ เย่ือไขมนั ในส่วนใตผ้ ิวหนังของผิวหนัง

ขอ้ดขีองเทคโนโลยีDoubleFix-Pyramidเกลยีว: -รบัแรงดงึไดม้ากถงึ4.35กก
– ฟันเฟืองทแ่ี ม่นยาตามเกลยี วจบั เนือ้ เยอ่ื ไขมนั ใหแ้ น่น
– ความทนทานอกี ต่อไป
– ม า พ ร อ้ ม ก บั เ ท ค โ น โ ล ย เี ข ็ ม ท ร ง ก ร ว ย เ พ ื อ่ ป้ อ ง ก นั ร อ ย ช า้ – เครอ่ื งกระตุน้ คอลลาเจน

Double Fix-Pyramid จุดความแข็งแรงของเธรด -วสัดุย่อยสลายได้100%
– ผลการยกทแ่ี ข็งแรงและยาวนาน (PDO 12 เดอื นและ 24 เดอืนPCL).เทคโนโลยีอลัตราซาวนดท์าให้DoubleFix-Pyramid ดา้ ยมีอายุการใชง้ านยาวนานกว่าผลติ ภณั ฑอ์ น่ื ทค่ี ลา้ ยคลงึ กนั

– ฟื้นฟูและใหค้ วามชมุ่ ชนื้ แก่ผิวโดยการสรา้ งคอลลาเจน รอบ ๆ เนือ้ เย่ือจนกว่าดา้ ยจะดูดซมึ เขา้ สู่รา่ งกายไดห้ มด