2. การรอ้ ยไหมดว้ ยผลติ ภณั ฑ ์ Double Fix-Pyramid คอื อะไร?

เป็ นขน้ั ตอนการบุกรุกนอ้ ยทส่ี ุดดว้ ยการฉีดยาชาเฉพาะท่ี นอกจากนี้ กระบวนการรกั ษาดว้ ยการฝังดา้ ยบนใบหนา้ Double Fix-Pyramid ไม่จาเป็นตอ้ งหยุดทางานคุณสามารถบรรลุผลทนั ทีและกลบั ไปทากจิ วตั รประจาวนั ไดท้ นั ทหี ลงั การรกั ษาเสรจ็ สนิ้