4. ใครใชผ้ ลติ ภณั ฑร์ อ้ ยไหมหนา้ Double Fix Pyramid ไดบ้ า้ ง?

ทุกคนสามารถใชผ้ลติภณั ฑ์DoubleFix-Pyramidไดต้ามสง่ิบ่งชหี้รอืความตอ้งการ แต่เราขอแนะนาผูป้ ่ วยในชว่ งอายุ 18-65 ปี