5. ใครบา้ งทส่ี ามารถทาการรอ้ ยไหมไดโ้ ดยใช ้ Double Fix-Pyramid?

แพทยท์ จ่ี ะทาการรอ้ ยไหมโดยใช้Double Fix-Pyramid ตอ้ งเขา้ รบั การอบรมก่อน – ทเ่ีราจดั เป็นประจา