6. จะเกดิ อะไรขนึ ้ หลงั จากปลูกถ่าย Double Fix-Pyramid ลงบนผิวหนา้ ของคนไขเ้ ป็ นเวลานาน?

เนื่องจากสามารถดูดซบั และย่อยสลายไดเ้ กลยี วหนา้ Double Fix-Pyramid จะถูกดูดซบั โดยเนือ้ เย่ือผิวหนัง