7. การใชผ้ลติภณัฑ์DoubleFix-Pyramidมผีลขา้งเคยีงหรอืไม่?

ไม่มีผลขา้ งเคยี ง Double Fix-Pyramid ไดร้ บั การออกแบบใหเ้ ป็ นผลติ ภณั ฑท์ เ่ี หมาะกบั ผูป้ ่ วยทุกคนอย่างปลอดภยั โดยไม่มีผลขา้ งเคยี ง